Günümüzde, kurumların karlılıklarını etkileyebilecek her türlü yasal düzenlemeye hakim olması beklenilemez. Özellikle, yasal mevzuatın her gün değiştiği Türkiye'de, firmaların ana faaliyet konuları ile ilgili zaman ve kaynaklardan ödün vermeksizin vergisel açıdan kendilerini emniyette hissedebilecekleri yasal açıdan etkin ve güçlü bir işletme ortamı yaratmaları mümkün değildir. Vergi ve Muhasebe uygulamalarına yönelik Mali Danışmanlık alanında hizmet veren müşavirliğimiz, müşterilerimizin kanunen kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanmaları ve sık değişen mevzuata uyum sağlamaları konusunda her türlü desteği sağlamayı amaç edinmiştir.

Bu anlayışımız ışığında müşterilerimize, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Teşvik Mevzuatı, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile ilgili olarak mali hukuk ve muhasebe alanlarında ihtiyaç duydukları profesyonel bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Bu hizmetlerin içeriğini kapsayan ana başlıklar aşağıda dikkatinize sunulmuştur..

Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimize aşağıda ana başlıklarına yer verilen mevzuatla ilgili yasal yükümlülükleri konusunda bilgi sağlanmakta, ihtiyaç duydukları her anda vergi kanunları ve diğer düzenlemeler hakkında fikir sahibi olmalarına ve alacakları kararlarda etkin ve güvenli bir işletme sistematiği oluşturmalarına yardım edilmektedir.

 • Kurumlar Vergisi Mevzuatı
 • Gelir Vergisi Mevzuatı
 • KDV Mevzuatı
 • Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları
 • Damga Vergisi
 • Bankacılık ve Sigorta İşlem Vergisi
 • Emlak Vergisi Mevzuatı
 • Gümrük Vergisi Hariç Diğer Dolaylı Vergiler
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Yatırım ve İhracatı Teşvik Mevzuatı
 • İş Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı

Vergi Avantajı Sağlamaya Yönelik Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

Müşterilerimizin girişimlerini en uygun vergi yöntemleriyle planlama ve kurmaları konusunda, vergi hukukuna uygun olarak, müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır.

Temel ihtiyaç ve başlıca ticari işlemlerin belirlenmesi ile başlayan çalışmalar uygulanabilir önerilerle üretilen yaratıcı çözümlerle desteklenerek ihtiyaca uygun yapıların kurulması sağlanmaktadır.

Vergi Uyuşmazlıklarına Yönelik Destek Hizmetleri

İdare ile gerçek ya da tüzel kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda;

 • Devlet otoritelerine bilgi ve açıklamalar arz edilmesi ve görüşmelerde yer alınması,
 • Uzlaşmalarda komisyonlara başvuru yapılması ve uzlaşma komisyonu görüşmelerinde hazır bulunulması,

Hizmetleri sunulmaktadır.

Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Hizmetleri

Gerçek kişilerin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanarak beyan edilecek gelir vergisi matrah ve gelir vergilerinin hesaplanmasına yönelik hizmetlerimiz kapsamında, Türkiye'deki yabancı çalışanlara ve ailelerine yönelik çalışma - oturma izinlerinin alınması, Türkiye'de bulunulan zaman süresince ihtiyaç duyacakları geniş kapsamlı mali müşavirlik hizmetlerinin sunulmasına yönelik Türk vergi hukukuna uygun danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Muhasebe Destek Hizmetleri

Muhasebe hizmetlerine yönelik olarak

 • Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde yasal defter kayıtlarının tutulması,
 • Aylık muhtasar beyannamelerinin, katma değer vergisi beyannamelerinin, damga vergisi beyannamelerinin ve Sosyal Sigortalar Kurumu bildirgelerinin düzenlenmesi,
 • Personel ücret bordrolarının hazırlanması ve personel ücretlerine ilişkin her türlü kanuni kesinti ve ödeneklerin takibi.

Hizmetleri sağlanmaktadır.

Sabit Kıymet Sayım ve Kontrol Hizmetleri

Sabit kıymet sayım ve kontrol hizmetleri çerçevesinde firmamızca sunulacak hizmetlerin anabaşlıkları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

 • Sabit kıymetlerin sayılması ve kontrolü
 • Sabit kıymetlerin etiketlenmesi (Barkod)
 • Sayım sonuçlarının mevcut sistemle karşılaştırmalarının yapılarak farkların tespit edilmesi
 • Sabit Kıymet Sayım Raporunun hazırlanarak ilgililere sunulması